متوسط سن یک دولت قانونگذار در سطح ملی و نه بازداشت شده در این سازمان های اجرای قانون برای برگزاری ، مختلف ایدئولوژی های سیاسی و به نمایندگی از تعدادی از کشورهای آنها نادر مشخصه: جوانان خود را.

برای برآوردن جوانترین سیزده ساله قانونگذاران ایالتی در کشور است که تا آنجا که ما می توانید بگویید. اصلاح: این پست به روز شده است تا منعکس کننده این واقعیت است که امیرحسین پدربزرگ خود را نه پدر یک سناتور و قبلا یک دولت نماینده

About